Bảng giá dịch vụ entity

Social ENtity H1

1.200.000

✅ 100 link social chọn lọc

✅ Cam kết index trên 90%

✅ Google stacking

✅ Bàn giao tài khoản các social

✅ Hỗ trợ index link social

Tư vấn

Social Entity h2

1.800.000

✅ 200 link social chọn lọc

✅ Cam kết index trên 90%

✅ Google stacking

✅ Bàn giao tài khoản các social

✅ Hỗ trợ index link social

✅ Hỗ trợ tư vấn SEO

Tư vấn

Social Entity h3

2.400.000

✅ 300 link social chọn lọc

✅ Cam kết index trên 90%

✅ Google stacking

✅ Bàn giao tài khoản các social

✅ Hỗ trợ index link social

✅ Hỗ trợ tư vấn SEO

Tư vấn